Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Achtschaft)

(Achtschaft)

mnl. achtscep 
das Amt eines Achtmann
  • dat niemant tgherecht noch achtscep coepen noch miede daerom gheven en soude, op sijn lijf
    1404 Fruin,Dordrecht I 253