Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Ausschrift

Ausschrift

nd. utscrift, nl. uteschrift 

I Ausfertigung, Abschrift
II Übersetzung
  • utscrift ut latinscher scrift
    oJ. NdJb. 46 (1920) 14
unter Ausschluss der Schreibform(en):