Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Beheimung)

(Beheimung)

beheyminghe 
Umzäunung
  • het ten ware datter van oudts beheyminghe ende beluuc in 't ghemeene gheweest hadde
    oJ. CoutGand I 78