Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (beschuldschatzen)

(beschuldschatzen)

mnl. bescoltscatten 
unter Sicherstellung verloben
  • weert sake dat een onser borger een jouffrouwe ... besekert off bescholscattet worde ter echtscap
    1351 KampenStR. I 105
  • KampenStROntw. 112
  • MnlWB. I 1001