Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Bestandverlassung

Bestandverlassung

  • bstanndtverlassung etlicher unser ämbter
    1568 Fellner-Kretschmayr II 620
  • 1752 Greneck 41
  • vergleichung oder bstandßverlaßung 
    oJ. OÖLTfl. II 3, 2