Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Bürgzucht

Bürgzucht

bürg(e, en)zug, bürge(n)zucht, nd. borg(e)toch, -toge, bor(ch)tuch(t), borgzo(i)cht 

I Kaution, Bürgschaftssumme
II Bürgschaft
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):