Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Burgsassenrecht

Burgsassenrecht

  • sint em de here dat borchlen hebbe gelegen to rechten lene, eft he denne dar borchsaten recht aff plichtich is
    oJ. RichtstLehnr. Art. 26 § 6