Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): 2Fang

2Fang

Stamm der Sippe
  • nu aghen oen der fadersyda dae fyouwer fanghen elker lyk 38 penningen
    oJ. Richth. 411
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):