Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Fonte

Fonte

fries. font, lat. fons 
Taufe, Taufstätte
  • alle dat volk der burschaeppen van Vrassel ind anders tot oire klocken ind fonten gehoerende
    1482 QKleveÄmter I 461
  • onwittich kint dat tot onser clocken hoert ende tot onser foenten hoert
    15. Jh. Cleve/ZRG. 10 (1872) 198
  • Lübben-Walther 547
  • MnlWB. IX 911
  • Richthofen,WB. 750
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):