Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): gerben

I (zum Kampfe) bereit machen
II Leder gerben
III Getreide aus der Schale quetschen, Dinkel enthülsen