Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): getwæman

getwæman


I (Streitsache) beilegen
  • Cnút cyngc mid his witena geþeahte frið and friondscipe betweox Denum and Englum fullice gefæstnode and heora ærran saca ealla getwæmde 
    11. Jh. Liebermann,AgsG. 278
II sich scheiden (von Eheleuten)
  • þæt hi buta geceosan be biscopes geþeathe, þæt hi getwæman and þanon forð willan clænnesse healdan
    oJ. Liebermann,AgsG. 384