Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (geunsoðian)

(geunsoðian)

(falsche Klage) als unwahr erweisen
  • se þe oðerne mid wóge forseggan wille ... gyf þonne se oðer geunsoðian mæge, þæt him man onsecgan wolde
    10. Jh. Liebermann,AgsG. 202