Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Heergang)

(Heergang)

Heereseinfall

I allgemein
  • sa hwer sa en ungeroch kind ut of londe lat werth, thruch sellonge tha thruch hirigongar 
    oJ. Richth. 23
  • Richth. 49
II
als Fall echter Not
  • sane moter nauder feder ... thes vn ierega vers ís erwe sella híne driwe ther to hunger íeftha ned brond heregong and breszene dikar
    Ende 13. Jh. BrokmerRechtshschr. 57
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):