Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Heuerscheune)

(Heuerscheune)

Mietscheune
  • dat de ghistliken lůde ere korn van der abbedige ... an vnse stad vryg vůren moghen in ere eghenen schůnen vnde ock an hůrschůnen sunder schot
    1357 MecklUB. XIV 133 nr. 8332