Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Kustung

Kustung

, f.


I wie Kusteid 
vgl. Kust (V)
 • soe wie dat ghewont wordt binnen der chore, hy moet den schepenen tooghen sijn wonden ... eist den schepenen niet condt, hy sal se metter custinghe houden up denghenen, die hy se tijt
  13. Jh. VerslOudeR. 3 (1898) 447
 • seit die rechter totten scepenen: hoe die custinghe wesen sal? tvonnes wijst: dat die clagher sal nemen by hem vive sijnre maghen, die mit hem die custeede doen sullen ... vraecht die rechter vonnes: hoe die custeeden gaen sullen? tvonnes wijst: dat A. eerst zweren sal, dat B. hem ghedaen heeft vechtenderhant mit enen stave xii vleesencken ende iiij beenencken wonden
  Anf. 15. Jh. BrielRb. 161
 • MnlWB. III 2233 mit weiteren Belegen
II ratenweise Bezahlung der Kaufsumme einer Liegenschaft, die darauf bezügliche Zahlungsverpflichtung zu einem bestimmten Termin, der Zahlungstermin selbst, die die Kaufpreisforderung sichernde Hypothek (NlWB. VIII 620)
 • soe wye ... ofte aen yemandt ten achteren es ter cause van custinge ofte andere deuchdelicke scalden dair van worden doutstre crediteurs geprefereert
  1548 Cout's-Gravenhage 50
 • van de eerste termijn ofte custinge 
  1565 WestfriesStR. II 162
 • kustinge van huus ende erbe, lant, zant ende diergelycke sal men in winnen nae inhoudt der hantvesten
  1652 Kennemerland 188
 • LeidenK. 1658 Art. 124
 • de renten of kustingen, die voor een parthye van de koop penningen verleden worden
  1671 GrPlacB. III 1008b
 • dat de eygenaers van vaste goederen ... voor den aenstaenden jare 1673 niet en sullen mogen werden geobligeert om de capitalen of kustingen, die op de selve vaste goederen ... zijn gehypothequeert, of verseeckert, op te leggen ende te betalen
  1671 GrPlacB. III 493a
unter Ausschluss der Schreibform(en):