Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Lagangut

Lagangut

, n.

Strandgut
zu Lagan
  • hebben [burchmeester, schepenen ende keurheers] kennisse van alle lagaengoet arriverende, misvarende ende bedervende by tempeest van ongheweerte ende andersins commende te lande op 't stranghe van de zee
    1615 Stallaert II 133
  • bovendien hebben zy oock inde selve ... stede ende jurisdictie diversche schoone rechten ende vryheden, als ... lagaengoet ende bastaertgoet
    1620 CoutPoperinge 152
unter Ausschluss der Schreibform(en):