Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Machmacher)

(Machmacher)

, m.

nur mnl. belegt
Bevollmächtigter, Vertragsunterhändler
  • de maekmakers, de nv leven, de dat maek makeden, ... sweren sullen jn hilgen, dat dat also se, al se getughen hebben
    1446 OmmelWarfc. 21
unter Ausschluss der Schreibform(en):