Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Moormeister)

(Moormeister)

, m.

oberster Aufseher über die Bewirtschaftung eines Moores (I) 
  • 1351 MecklUB. XIII 130
  • D.B. ... te wesene onse moermestre ende bedrievene van allen onse moure, daer af onse watergraven tot haere handelinghe ende bedryf van onsen weghe ghehadt hebben, om dien te beledene ende te bedrivene t'ons meesten proffycte daer of te heffene ende generalicke om te vanghene, te pandene, te arresteerne ende inde voorschreve officie te doene alle saeken die een ghetrouwe mourmeestre schuldich es te doene
    1367 AnnFlandre 24 (1872) 241
  • 1504 AnnFlandre 24 (1872) 250