Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Mundsühner)

(Mundsühner)

, m.

der Verwandte eines Getöteten, der die Mundsühne (I) als Teil des Wergelds vom schuldigen Totschläger entgegennimmt
Sachhinweis: H. Brunner/ZRG.2 Germ. 3 (1882) 58
 • de vroedom zecht C.v.H., midts de privilegie verclaerst dat hy mondtzoendere zyn zal doudste maerle baerblyckenste hoyr van 's vaders halven
  1340/50 CoutGand I 519
 • als dat van deselve doot en wancost met diere aencleven mach tusschen J.S., als montsoendre van den voers. I. zynen vader was, zyne maghen ende vrienden, over deen zyde
  1481 Gent/Cannaert 87
 • de vader en mach egheen montzoendere zijn van zijnen soene
  1535 CoutMalines 32
 • dies so sal den montsoendre vooren uut hebben thien ponden
  1535 CoutSalleYpres I 174
 • den mondsoendere, vrienden ende maghen van de versleghen persoon hebben kuere om toe te sprekene eenenygelicken van den gheselschepe, die den dooden hebben helpen vermenighen, omme hem te brynghene ter dood
  1557 CoutCourtrai 8
 • die vader en magh gheen montsoender sijn van sijnen sone
  1570 CoutAnvers V 446
 • d'oudste sone is mondt-soender vanden vader alleen, ende de soenpennighen behooren den oudsten sone alleen toe
  1582 CoutAnvers II 102
 • als den misdoender bereedt is ofte zyn zal, dan zal den secretaris tot den montsoender zegghen aldus: "siet hier ghy heeren die mannen, maghen ...
  1587 ChartPierreGand II 443
 • dan zuldy ghaen totten montsoender ende slooven hem zynen caproen een lettel achterwaert, ende dan maecken hem een cruyce up zyne rechte kaeke, ende doen dat de misdoender cussen
  1587 CoutVieuxBGandEncl. 149
unter Ausschluss der Schreibform(en):