Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Nahkauf)

(Nahkauf)

, m.


I wie Näherrecht 
 • dat ic ... hebbe vercoft al dat guet ... vry te waren voer nacoep ende ansprake yenighes mannes
  1335 GroningenUB. I 244
 • item, en sal daer geen nacoop gaen, ende daer voor sal den vliechdyck op dit ghemeen lant comen
  1403 Mieris III 786
 • doen sprack J.A. een coop van huyse aen, daer hy renten in hadde, ende het wart hem ontwijst ..., overmits dat hy den nacoop niet aen en sprack binnen den eersten vi weken naedat die coop gegaen was
  1415 Fruin,Dordrecht I 99
 • mer wat vlichdijken voirtan in denselven lande van N., als die ten vollen dyke gemaect is, vervallen zullen, die zel A.v.N. aennemen mitten nacoep ende die bedyken na wtwijsinge der handvesten, die men dair of maken sal
  1429 Beekman,DijkR. II 1631
 • staen daer meer ponden hollants an lanthuyre opt huys, dat outste pont sal alleen die naecoop hebben
  15. Jh. Fruin,Dordrecht I 241
 • de dar korne tho borge doen edder up nhakoop vorkopen, nemen se mehr alse 1 ß up de tunne ... dat schall woker sin
  1540 Neocorus,Ditm. II 138
 • item en competeert alhier nyemants recht van voorcoop in enigen goederen, nochte oeck van naecoop, dan alleenlijcken dat dedele heere de borchgrave van Montfoort sustineert sijn edele sulcx naecoop van huysingen, erven ende dyergelijcke immobile goederen te competeren
  1570 Fruin,KlSteden II 398
 • in der stadt ... van L. wert gine naestinge ofte nae-koop tho ghelaten, idt were dan yemant een adelick stam ofte erfguit verkofte
  1639 Schlüter,WestfProvR. II 78
II Abgabe an den Grundherrn für dessen Verzicht auf den Nahkauf (I) 
 • dat wi over een ghedraghen sien metten here van der L., dat hi of hevet ghelaten al den nacoep van zinen lande, die hi hevet in onsen lande
  1329 Mieris II 482
 • soo sal men ... nakoop geven van elcke verkochte mergen lants acht en twintigh grooten vlaems, den ambachts-heeren daer die onder ghelegen is
  1483 GrPlacB. II 1586
unter Ausschluss der Schreibform(en):