Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Obsbleck)

(Obsbleck)

, n.

wie Obsentropf (II) 
  • ouer dhe muren ... heuet H. ... en ouesblec 
    1268? Braunschweig/Lasch,NdStB. 70
  • dhe herre ... dhe worden erschedhen vmmet ouesblec also, dhat he mach leghen ene rennen vnder sin oues-blec dhe dhat water draghe in senne hof
    1308 Braunschweig/Lasch,NdStB. 72
  • D.v.M. unde sine brodere scullet bewaren dat ovesblek, dat twischen en unde K. is, dat dar nen scadhe af ne sche
    1335 BrschwUB. III 340