Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Obslauf)

(Obslauf)

, m.


I wie Obsentropf (I) 
  • van servituyten urbane, die vallen in, up ofte ter causen van huusen ofte byvanghen van eenen anderen, als ghezichte van veynsteren, luchtgaten, huesieloopen t'hebbene, waterloop, greppe, gote of dierghelycke zaken, en valt by loope van tyde alleene gheen prescriptie zonder tytle, maer wert daer af gheappoincteert ende ghewyst naer behoirlycke visitacie by scepenen metten eerfscheeders ... naer de teeckenen, bewysen, briefven ende memorien daer af wesende
    1563 CoutGand I 76
II wie Obsentropf (II) 
  • hy sal van sinen vensteren, luchtgaten oft anders mogen uutgieten eenige onreynicheyt, noch die doer den gemeynen oisloop leyden
    1465 Stallaert II 303
  • dat niement gheen mes up sheeren strate maken sal buyten zijnen oesyloop 
    1510 NlWB. XI 237