Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Ockengroschen)

(Ockengroschen)

, m.

Münze, benannt nach dem fries. Häuptling Ocko ten Brock?
  • voer elck lam een munster pennynck of eyn ocken groet 
    1424 Richth. 314