Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Opsetma

Opsetma

, m., Opsatma, m.


I Auftrag, Vollmacht
  • dat ther ener-hande scillinghe ende twy spreke kom in myn riucht to B., als twyszega A. ... ende S. ..., als fan forwerden ende fan op-satma, der S. hem sellem seede forwylkeret ... syn lijf ende syn gued
    1433 Sipma,FriesOork. I 36
II Vertrag
  • als me een man oenspreckt oen syn persona, dat is fan schylden, jefta fan opsetma, jefta fan wrbynd
    1480/81 JurFris. I 148