Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Plackenbrot

Plackenbrot

, n.

Brot, das einen Placken (III) kostet
  • gelt dat mudde weyten x stuvers, so sal dat plackenbrot wegen xxx loet
    1404 GroningenUB. II 361