Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Rechthuhn

Rechthuhn

, n.

eine Abgabe
vgl. Rechthafer
  • van B.s mullen ... gylt man jairs in den hoff lxxx rechthoynre, vur yeder hoynre untfangen ii s.
    1500/01 DürenWQ. 409