Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Sämischgerberhandwerk

Sämischgerberhandwerk

, n.


I Zunft der Sämischgerber 
II Tätigkeit eines Sämischgerbers