Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schiffherrengeld)

(Schiffherrengeld)

, n.

Entlohnung eines Schiffherrn (I 1)?
Sachhinweis: Rigafahrer 67
  • heft he noch bey seik beholden de coplude ende scheiperngelde, de he heft van M.K. geboret, ende weil uns dar kene reken fan dohn
    1638 Rigafahrer 331