Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schöffenfundnis)

(Schöffenfundnis)

, f.

Entscheidung, Spruch, Urteil eines Schöffengerichts 
 • [dass wir sie in ihren alten Rechten und Gewohnheiten] die sij ... gehaidt hebben ende hebben, hauden soelen, ende soelen oen scepen vondenisse ende recht ordel doen ... bynnen vnsser stat
  1377 Nijhoff,Ged. III 57
 • hedde een borger oick ghebroeckt, dair umb en salmen gheen ghewaldt aen oen kyeren, mer men sall oen myt scepen vondenis ter stede rechte setten
  1390/1401 KalkarStR.(Flink) Art. 125
 • dat ghi ... richter wesen suldt ... ind richten suldt alremallick, den armen als den riken, nae scepen vondenis 
  1390/1401 KalkarStR.(Flink) Art. 135
 • dat W.R. over him ghezegt heeft anders dan scepenvonnes gestreken is, dair tgherecht of te huegen is, dat die zeghelijnghe ... bi den ghemenen gherecht ghesciet is
  1390/1443 LeidenRbr. 55
 • die mach sij vervolghen toe C. aen die banke ind nemen al daer van oen scepen vondenisse 
  1426/40 KleveStR. Art. 37
 • dat men in der stadt van A. van ouder gewoenten heeft geplogen te wijsen metter scepenenvonnisse aldair, als iement gecondempneert wort eenen anderen te voldoene ennige somme
  1496 CoutBrab. II 2 S. 262
 • welcke pennigen ... die eerweerdigen heren van U. ... mit scepenvondenis affgewesen ende niet betailt en sijn, gelijck als den scepenvondenisbrieff van T. dat voirder inhelt ende begrijpt, die dairop gemaict is
  1531 VerslOudeR. 4 (1903) 69
unter Ausschluss der Schreibform(en):
unter Ausschluss der Schreibform(en):