Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schöffenschaft)

(Schöffenschaft)

, f., n.

wie Schöffenamt 
  • soe wie alle jairen schepen ghecoren worde, ocht in eenighen ambacht gheseth worde, dat die sweren sal op die heylighen, eer hi sinen eedt doen sal van schepenschap 
    1356 Luyster van Brabant I 135
  • soe sullen die schepenen ende raedslueden elckers iaers verwandelen, ende die achte olde schepenen sullen kyesen die aechte nye schepenen ende die vier olde raedslueden sullen kiesen die vier nye raedslueden ... wtghenomen dat T.J. ende sijn naecomenen sijn boerte van schepenscip ende raetmanscip te bliuen ende om te gaen als dat behoert
    BolswardStB. 1479 Art. 2
unter Ausschluss der Schreibform(en):