Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schuldhaber)

(Schuldhaber)

, m.

Gläubiger
  • belangende die schulden die geduerende den hylyck zijn gemaeckt, daer in is jegelijck van de gehylickte persoonen een voor al aen de crediteuren ofte schult-hebberen gehalden: beheltlijck den genen die betaelt, sijn verhael, op de gene tot wiens laste die volgende de hylicxe voorwaerde staen te draegen
    1619 GeldernLR. I 2 § 1, 34
  • dat der eygenaer, baer d'eerste verkoopinge ofte verbintenisse, sonder overleveringe der goederen ofte panden die aen jemandt anders hadde verbonden, verkocht, ... al eer den eersten cooper, verpande crediteur, oft schuldt-hebber, daer op recht-vorderinge hadde gedaen, de selve tegens den tweeden cooper oft pant-hebber niet en solde mogen kommen, oft tegens hem eenigh verhael hebben
    1619 GeldernLR. III 1 § 2, 4
unter Ausschluss der Schreibform(en):