Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): (Schwarzschwang)

(Schwarzschwang)

, m.

afries.; wie Schwang (I) 
  • hwersi ma vapeldepene det ende swertesuingen, of een man onschieldich bynt iefta onriucht rawet iefta sonnendeis bloedresene deth, dera elkerlyc to bote is XV einsa
    oJ. Richth. 65