Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Sippelied

Sippelied

, n.

Verwandtschaftsgrad
  • diu dritten kint, der geschwistrîde dîhter ... stênt an dem dritten sippelide 
    13. Jh. Berth.v.Regensb. I 312